Çimentolu Yonga Levhalar

Aksesuarlar

Elyaf Takviyeli Çimentolu Levhalar

Kendinden Renkli Elyaf Takviyeli Çimentolu Levhalar

Sistem Çözümleri
TR | EN

/ TR EN /  Betopan Global / Bayi Girişi

İş Etiğimiz


Madde 1) Tepe Betopan İş Etiği Tepe Betopan İş Etiği El Kitabı (TBEK) içeriği, görev, kıdem seviyesi ve çalışma süresi dikkate alınmaksızın tüm Tepe Betopan Yapı Malzemeleri San ve Tic. A.Ş. (TEPE BETOPAN) çalışanları için geçerlidir. TBEK ile tüm çalışanlarının uymak zorunda olduğu etik kuralların tanımlanması ve çalışanların bilgilendirmesi amaçlanmaktadır. Tüm çalışanların iç ve dış paydaşlar ile iletişim kurarken ya da mevcut ilişkilerini sürdürürken TBEK içeriğine uygun hareket etmesi zorunludur. TBEK’te belirlenen kurallara uyulmaması durumunda, Yöneticiler tarafından yaptırım uygulanır.
 

Madde 2) Danışma TBEK içeriğinin uygulanması sırasında tereddütte düşülmesi ve/veya aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi durumunda, çalışanın öncelikle bağlı olduğu Bölüm Müdürü ile iletişime geçmesi ve durumu rapor etmesi gerekir. TBEK’e aykırı bir durumla karşılaşılmasında veya TBEK’te belirtilmemekle birlikte ulusal ve uluslararası yasalar ve/veya toplum tarafından kabul görmüş genel ahlak kurallarına aykırı bir durumdan şüphe edilmesi, TEPE BETOPAN ve Bilkent Holding itibarının tehlikeye atıldığının düşünülmesi halinde konu derhal Bölüm Müdürüne bildirilir. İş etiğine aykırı olduğu düşünülen ve/veya bu şekilde şüphe duyulan bir husus olduğunda ve Bölüm Müdürü ile görüşme yapılamadığı hallerde, konu ivedilikle İK Şefliğine bildirilir ve/veya etik@betopan.com.tr adresine elektronik posta yolu ile ulaştırılır. Söz konusu mail adresine gönderilmiş olan e-postalar şirket yetkilileri tarafından incelenerek yetkili kişi/kuruluşlarla yapılan görüşme ve değerlendirmelerin sonucu hakkında bilgi konuya ilişkin uyarıyı yapan çalışana da bildirilir.


Madde 3) Dürüstlük ve Güvenilirlik Şirket faaliyetlerinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere, tüm yasalara, ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına, toplum tarafından kabul görmüş tüm etik değerlere uygun hareket edilir. Çalışanlara, tedarikçilere, rakiplere, çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumluluk en üst seviyede tutularak, dürüstlük ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde faaliyetler sürdürülür.

Madde 4) Çıkar Çatışması Kişisel çıkarların şirket çıkarları ile çatışacağı durumların yaşanmasına müsaade edilmez. Çalışanlar, ailelerine, yakınlarına, ilişki içerisinde bulundukları çevrelere şirket kaynaklarını, iş potansiyellerini ve marka gücünü kullanarak çıkar sağlamazlar. Ticari ilişki içerisinde bulunulan bir başka şirket, kurum ve kuruluşta birincil dereceden yakınların görev alması durumunda bu husus Bölüm Müdürlerine bildirilir. Çalışanlar, TEPE BETOPAN ve Bilkent Holding Şirketleri ile ilgili bilgi, duyum ve gelişmeleri, aileleri, yakınları ya da ilişki içerisinde bulundukları çevreler ile paylaşarak bilinçli veya bilinçsiz haksız kazanç sağlanmasına imkân tanımazlar. Mevcut ve olası, müşteriler, tedarikçiler ve rakipler ile şirket dışında ilişkiye girmezler.

Madde 5) Hediye Verme ve Kabul Etme Müşterilerden, tedarikçilerden, rakiplerden veya üçüncü kişilerden üst yönetimin bilgisi olmadan hediye kabul edilmeyeceği gibi, üçüncü kişi ve kuruluşlara tarafsızlıkları ve karar alma süreçlerini etkileyebilecek hediyeler teklif edilmez. Nakit para veya nakit dengindeki hediyeler tutarlarına bakılmaksızın reddedilir. Çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, rakipler ve üçüncü kişiler ile hiçbir zaman ve hiçbir şekilde her ne sebeple olursa olsun borç alacak ilişkisi içerisinde bulunmazlar. Üst yönetim tarafından Satış-Pazarlama faaliyetleri bünyesinde hazırlanması ve tedarikçi, müşteri, kurum ve kuruluşlara dağıtılması onaylanmış olan materyaller dışında kalan hediye ve özendirme araçları kesinlikle kullanılmaz.

Madde 6) Gizlilik TEPE BETOPAN ve Bilkent Holding Grubu Şirketleri’ne ait ve rekabet açısından açıklanması doğru olmayacak mali bilgileri, fikri ve sınai hakları, ürün ve süreç tasarımları, yenilik, buluş ve patentleri, fiyatlandırma çalışmaları, pazarlama stratejileri, iç ve dış yazışmalar, hukuki süreçler, müşteri ve tedarikçi listeleri ve bilgileri, toplantı konuşmaları ve tutanakları, personel özlük haklarına ait bilgiler ve üçüncü şahıslarla akdedilen gizlilik anlaşmaları, yönergeler, yönetmelikler, talimatlar ve bu kapsama dâhil olabilecek tüm bilgiler, gizli ve özel bilgi statüsündedir. Gizli ve özel bilgi statüsündeki bilgiler, sadece geçerli iş amaçları için kullanılır ve ileride şirket aleyhinde kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasında maksimum özen gösterilir. Çalışanların, gizli ve özel bilgileri koruma yükümlülüğü, TEPE BETOPAN ve/veya Bilkent Holding bünyesinden ayrıldığında da devam eder. Yönetim Kurulu Üyeleri ve/veya Genel Müdür ve bunların yetkilendirdiği kişiler dışında hiç bir çalışan TEPE BETOPAN’ı temsilen sözlü veya yazılı açıklamada bulunamaz.

Madde 7) Rakipler ve Rekabet Sektördeki rakipler ile ilgili bilgi toplama çalışması, yasaların ve etik kurallarının izin verdiği ölçüler içerisinde gerçekleşir. Bu doğrultuda rakipler hakkında bilgi toplarken; kamuya açıklanmış olan bilgi ve belgeler, basılı ve görsel medyada çıkan haberler dikkate alınır. Rakipler ile ilgili yasalara aykırı ve genel etik kuralları dışında kalarak önerilen bilgi ve belgeler kabul edilmez, üçüncü kişiler ile paylaşılmaz, şirket menfaatleri için kullanılmaz. Genel rekabet kuralları dışarısında hareket ederek olası veya devam eden ihalelere müdahil olunmaz.

Madde 8) Rüşvet ve Yolsuzluk Özel sektör veya Kamu sektörü ayırt etmeksizin rüşvet ve/veya komisyon verilmez ve dahi önerilmez. Rüşvet ve/veya komisyon teklif ederek hiçbir zaman yasal olmayan veya uygunsuz bir davranış içerisine girerek şirkete bu yolla menfaat sağlanmaz ve ileride yaşanabilecek olumsuzluklara zemin hazırlanmaz.

Madde 9) Kolaylaştırma Ödemeleri Şirket iş süreçlerinin daha hızlı ilerlemesi adına, tutarlarına dahi bakılmaksızın kolaylaştırma ödemesi yapılmaz. İlişki içerisinde bulunulan kurum veya kuruluş temsilcilerinin beklenti içerisinde olması durumunda konu derhal Bölüm Müdürlerine aktarılır.

Madde 10) Kaynakların Kullanımı Şirket tarafından tahsis edilmiş olan kaynaklar kişisel amaçlar için kullanılmaz. Çalışma saatlerinin en değerli kaynak olduğu bilincinde hareket edilir ve çalışma saatleri şirket menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanılır. Şirket varlıkları bilinçli ya da bilinçsiz olarak hatalı kullanılmaz, israf edilmesine veya üçüncü kişilere aktarılmasına, verilmesine veya kullandırılmasına yol açılmaz. Şirket tarafından şirketi ilgilendiren faaliyetler esnasında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olan telefon, internet, e-posta gibi iletişim araçlarının kişisel kullanımının aşırılığından kaçınılır.

Madde 11) Mali Raporlama Mali kayıtlar ve verilerin ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olması sağlanır. Tüm defter ve kayıtların yasal merciler, Bilkent Holding İç Denetim Kurumları ve Bağımsız Denetim Kurumları tarafından istenildiğinde eksiksiz olarak sunulması ve denetlenmesi sağlanır.

Madde 12) Çalışma Prensipleri Çalışanlar, TEPE BETOPAN ve Bilkent Holding ailesinin en değerli varlıkları olup, bu doğrultuda yasalar ile sağlamak zorunda olunan standartların da ötesinde imkânlar sunulması hedeflenir. Çalışanların daima sağlıklı ve güvenilir bir ortamda çalışması TEPE BETOPAN’ın önceliklerindendir. Daha sağlıklı ve güvenli iş yeri koşulları sağlamanın sadece çalışanlara karşı bir sorumluluk olmadığı, tüm topluma, müşterilere ve çevreye karşı da bir sorumluluk olduğu bilincinde hareket edilir. TEPE BETOPAN çalışanlarının: - çalışma ortamı verimliliğini ve güvenini bozan davranış, saldırgan tutum, tehditkâr konuşma ve davranış biçimleri; taciz ve rahatsız etme; ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapması kabul edilemez, - görevlerini yerine getirirken hazırladıkları resmi evrak üzerinde tahrifat yapmaları kabul edilemez. Çalışanlar resmi evrakın hazırlanmasında ilgili makamın belirttiği zaman ve diğer kısıtlamalara uymakla yükümlüdürler.

Madde 13) Adil Çalışma Ortamı ve Eşit Muamele Her çalışan şirket için bir zenginlik kaynağıdır ve bu itibarla çalışanlara gereken değer verilir. Görev, kıdem seviyesi ve çalışma süresi dikkate alınmaksızın tüm çalışanların birbirilerine karşı saygılı, anlayışlı hareket etmesi beklenmekte olup bu tür davranışlar desteklenir. İşyeri huzurunun, aidiyet duygusu ve çalışma hayatı başarısını etkilediği bilincinde hareket edilir. Çalışanlar arasında ayırım yapılmaksızın eşit mesafede davranılır ve şirket üst yönetimi tarafından belirlenmiş olan çalışma standartlarının her çalışan için aynı doğrultuda uygulanmasına dikkat edilir. Çalışma hayatı ilişkilerinde çalışanların, bilinçli ya da bilinçsiz olarak yıpratılmasına, kişisel saldırı ve aşağılamalara maruz kalmalarına ve mobbing uygulamalarına, asla müsamaha gösterilmez.

Madde 14) Marka Korunması Ulusal ve uluslararası pazarda ticari itibarı yüksek olan tescilli markalarımızın prestijinin korunması için hassasiyet gösterilir. Marka değerinin korunmasının ve yükseltilmesinin sadece şirket için değil aynı zamanda toplum, müşteriler ve ülke için de önemli olduğu bilinciyle hareket edilerek, marka değerini zedeleyecek davranışlardan kaçınılır. Marka değerinin korunması ve yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası normlara uygun hareket edilir.

Madde 15) Sosyal Sorumluluk Tüm TEPE BETOPAN çalışanları, çevrenin ve doğal hayatın korunmasına özen gösterir ve zarar verici faaliyetlerden kaçınır. Üretilmiş olan ürünler ile ilgili olarak, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı davranılır ve kurallara uyulur. Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla projeler geliştirerek ait olunan toplumun gelişimine katkıda bulunacak sürekliliği olan projeler üretmeye özen gösterilir. Topluma ya da çevreye bilinçsiz olarak verilen zararların telafisi için yasal ve toplumsal uyarıları beklemeksizin, zararın tespit edildiği an itibariyle harekete geçilir ve toplum bu konuda bilgilendirilir.

Madde 16) 
Temel iş gücü gereksinimi karşılığında çocuk işçi çalıştırmamaktayız. Çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, sosyal statü ayrımı yapılmamaktadır. Kuruluşumuzda zorla çalıştırma söz konusu değildir. Çalışanlarımızın sendikal hak ve özgürlüklerine saygı duyulmaktadır.

 

Örnek Projeler

Tepe Betopan ürünleri kullanılarak yapılan projelerden örneklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

 

Doküman Merkezi

Tepe Betopan ürünlerine ait ürün föyleri, ürün katalogları ve teknik dökümanlara ulaşabilirsiniz.
 

Bizden Haberler

Tepe Betopan ve diğer grup şirketlerimize ait en gücel haberlere buradan ulaşabilirsiniz.
 

Bize Yazın

Tepe Betopan ve diğer grup şirketlerimize ait en gücel haberlere buradan ulaşabilirsiniz.
Tepe Betopan

Tepe Betopan Yapı Malzemeleri
San. ve Tic. A.Ş.


Tüm Hakları Saklıdır: © 2024

Bizi Takip Edin;

Merkez / Betopan Fabrika

Beytepe Köyü Yolu No:5 06800
Bilkent - Ankara / Türkiye

Telefon : +90 312 266 45 51 (pbx)

Fax : +90 312 266 01 50

Kurumsal : betopan@betopan.com.tr

İhracat : export@betopan.com.trTepepan Fabrika

Alcı Mahallesi, ASO 2. ve 3. Organize
Sanayi Bölgesi 2026. Cadde No:12
Sincan - Ankara / Türkiye